Background Image

درباره ما

مسئولیتهای اجتماعی


شرکت نفیس شیشه با توجه به وسعت فعالیت‏های خود و در نتیجه تأثیرگذاری در جامعه و همچنین براساس رسالت‏های اخلاقی و اجتماعی خود همواره توجه ویژه‏ ای را به موضوعات مرتبط با مسئولیت‏های اجتماعی معطوف می دارد. این شرکت برای رسیدن به توسعه پایدار و دستیابی به اجرای کامل مسوولیتهای اجتماعی خود اهداف و محورهای اصلی را به شرح ذیل در دستور کار خود دارد:


توجه ویژه به رعایت اصول مسلم و جهانی حقوق بشر که میثاق جهانی همه کشورها و ملت‏ها در حفظ کرامت انسانی است
توجه ویژه به رعایت حقوق شهروندی در کلیه فعالیت‏های شرکت برای همه کارکنان، سهامداران و ذینفعان
توجه ویژه به حفظ حقوق مشتریان و رضایتمندی آنان در هر شرایط
توسعه فعالیت‏های شرکت براساس کسب و کار شفاف و منصفانه برای همه دینفعان و جامعه
پاسخگویی شفاف و مسئولانه در برابر کلیه ذینفعان شامل مشتریان، کارکنان، سهامداران، ...
مشارکت در توسعه پایدار جامعه در سطح محلی، ملی و بین‏ المللی 
توجه ویژه به انجام فعالیت‏های خیرخواهانه اجتماعی مانند آموزش و فرهنگ‏سازی، اشتغال ‏زايي، توسعه فن‏ آوري و دسترسي به آن، ثروت آفرینی و درآمدزايي، سرمايه‏ گذاري اجتماعي، ...
توجه ویژه به حفظ منابع و رعایت استانداردهای زیست محیطی


Background Image